Zebranie walne 04.03.2019

Zarząd Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się 04.03.2019 (poniedziałek) o godz. 19:00 w apartamentach klubowych przy ul. św. Marcin 32

Porządek obrad obejmuje:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubowej.
  a. sprawozdanie z działalności jaskiniowej,
  b. sprawozdanie ze szkolenia,
  c. sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 8. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA i jego zastępców.
 9. Głosowanie nad wnioskami o nadanie Członkostwa Honorowego Klubu.
 10. Wolne wnioski.

Przypominamy, że aby móc brać udział w głosowaniach, konieczne jest bieżące opłacenie składek. Przed zebraniem będzie możliwość ich uregulowania.

Statut znajduje się na stronie klubowej:
http://wktj.poznan.pl/o-nas/statut/

Zapraszamy serdecznie!